Niniejsza Polityka Prywatności (dalej Polityka) określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych odwiedzających stronę www.metapark.pl (dalej Strona). Polityka zawiera również informacje dotyczące Państwa uprawnień w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Dane zbierane za pośrednictwem Strony przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;  dalej „RODO”).

Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, a dla ochrony Państwa prywatności, używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Dodatkowo, dane podawane przez Państwa w formularzu kontaktowym, traktowane są przez nas w kategorii danych poufnych i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest METALTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339131, posiadająca numery: NIP: 5311664012, REGON: 142049200, o kapitale zakładowym w wysokości: 3 486 600,00 zł (dalej Administrator lub my).

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować na adres e-mail ado@metaltech.pl lub listownie na adres: ul. Niechodzka 13, 06-400 Ciechanów.

SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH, CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

 1. Dane zbierane są w przypadku:
 • odwiedzenia Strony, co następuje za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony,
 • wysłania wiadomości na którykolwiek z podanych na Stronie adresów e-mail w celu skontaktowania się z wybranym działem Administratora,
 • skontaktowania się telefonicznego z wybranym działem Administratora i podania danych w czasie rozmowy z naszym pracownikiem,
 • skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”,
 • złożenia zamówienia lub przesłania zapytania o ofertę na którykolwiek z poddanych na Stronie adresów e-mail lub telefonicznie.
 1. Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na obsłudze korespondencji i komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w przypadku zapytań o oferty i zamówienia przetwarzanie danych może być niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu analiz statystycznych i marketingowych dotyczących składanych zapytań, jak również dostarczania i skuteczności prezentowanych reklam dla potrzeb ulepszania funkcjonalności Strony i naszych usług,
 • W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu działań marketingowych poprzez wyświetlanie ofert naszych produktów (reklama kontekstowa).
 • realizacja obowiązku prawnego, w szczególności obowiązku rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit.c RODO). W przypadku wniesienia żądania opartego o RODO, dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze, wynikającym z przepisów RODO, w tym przeprowadzenia weryfikacji tożsamości, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, a także obsłudze ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi nam realizację wymienionych wyżej celów ich przetwarzania. W szczególności, w celu obsługi zapytań niezbędnym jest podanie przez Państwa takich danych, jak imię i nazwisko, adres e-mail i ewentualnie numer telefonu.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami Państwa danych są upoważnione przez Administratora osoby i/lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora, na podstawie udzielonego im upoważnienia lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).
 2. Państwa dane mogą być przekazywane naszym pracownikom i podwykonawcom, wyznaczonym do obsługi komunikacji, a także dostawcom usług, z których usług Administrator korzysta przy obsłudze komunikacji elektronicznej i telefonicznej (tj. usługi hostingu, usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi consultingowe, doradcze i prawne). Dostawcy usług, którym mogą być przekazywane Państwa dane, podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych.
 3. Ponadto, w przypadkach określonych przepisami prawa, odbiorcami Państwa danych mogą być instytucje publiczne upoważnione z mocy prawa (np. organy państwowe czy organy ścigania).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, poza sytuacjami wskazanymi niżej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane są przez następujące okresy:

 1. gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, wówczas dane przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
 2. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wówczas dane przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania realizacji zamierzonego celu lub do momentu wniesienia uznanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 3. w każdym razie, w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych obowiązków nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku wniesienia żądania opartego o RODO, dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń osób, których dane dotyczą, wynikających z realizacji ich praw na podstawie art. 12-22 RODO (tj. okres przedawnienia roszczeń o naruszenie dóbr osobistych), a także przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

Po tym czasie dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres wywiązania się z obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości, ciążących na Administratorze. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych, przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO

Mają Państwo prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Wasze dane, a jeżeli ma to miejsce, przysługuje Państwu prawo do:

– uzyskania dostępu do swoich danych;

– uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o przysługujących Państwu na mocy RODO prawach oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych Danych poza Unię Europejską;

– uzyskania kopii swoich danych.

Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania informacji, dotyczących Waszych danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów ich przetwarzania. Posiadacie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych.

Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Pomimo żądania usunięcia danych Administrator może zachować dane:

 • niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega.

Dotyczy to w szczególności danych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to Dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, jeśli wiązałoby się to z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. W tym okresie Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujecie prawidłowość swoich danych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia Danych zażądacie Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności, przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Państwa dane.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zaprzestanie wówczas przetwarzania Państwa danych, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności podstaw do przetwarzania danych lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych, dane te zostaną usunięte.

Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO

W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy posiadają Państwo prawo otrzymania swoich danych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, a następnie przesłania ich do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Mają Państwo również prawo żądać, by dane zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do cofnięcia zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Prawo to przysługuje zarówno w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i innych zgód (np. na instalację plików cookie).

W sytuacji wystąpienia z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator albo spełnia to żądanie, albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Państwa uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy RODO, posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Strona używa plików cookies, tzw. ciasteczek. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu, pomagają dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę. Pliki cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w Państwa urządzeniach.

Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Państwa urządzeń lub informacji na Państwa temat za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej Strony oraz danych osobowych, którymi zdecydują się z nami Państwo podzielić (włączając w to dane osobowe, które udostępniane są automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki).

Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony i w związku z tym nie można z nich zrezygnować. Takie pliki cookies są używane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest informowanie o działalności przy pomocy strony internetowej. Pozostałe pliki cookies stosowane są w celu prowadzenia statystyk, optymalizacji Strony oraz śledzenia Państwa aktywności dla potrzeb marketingowych, tj. dla potrzeb wyboru i dostarczenia odpowiednich dla Państwa reklam oraz prowadzenia analiz i statystyk dotyczących dostarczania i skuteczności tych reklam, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Inne pliki cookies niż niezbędne używane są tylko w przypadku wyrażenia na to zgody. Państwa zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Stosowane są dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych, pochodzących z Państwa komputerów;
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych, znajdujących się na Państwa komputerach.

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • Niezbędne pliki cookie – ta grupa plików cookie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu z niej. Zgodnie z przepisami użycie tych plików cookie nie wymaga wyrażenia zgody odwiedzającego Stronę.
 • Pereferencyjne pliki cookie – ta grupa plików cookie umożliwia nam optymalizację działania Strony. Dzięki niej możemy dostarczać treści lepiej dopasowane do Państwa preferencji.
 • Marketingowe pliki cookie – ta grupa plików cookie pozwala śledzić Państwa aktywność dla potrzeb marketingowych, tj. dla potrzeb wyboru i dostarczenia odpowiednich dla Państwa reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Informacje o tym, jak użytkownik korzysta ze Strony, udostępniane są partnerom reklamowym, którzy następnie mogą je łączyć z innymi danymi otrzymanymi od użytkownika lub zebranymi podczas korzystania z ich usług.
 • Statystyczne pliki cookie – ta grupa plików cookie pozwala zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat stosowanych przez nas plików cookie, w tym okres ich żywotności:

Nazwa ciasteczka

Okres żywotności

Opis

Systemowe pliki cookie

cmplz_policy_id 1 rok Kontroluje, czy osoba wchodząca na stronę zaakceptowała cookies. Jeżeli tak, dba by więcej się nie wyświetliło podczas bieżącej sesji
CONSENT 2 lata Kontroluje, czy osoba wchodząca na stronę zaakceptowała cookies z kategorii marketingowej. Jeżeli tak, dba by więcej się nie wyświetliło podczas bieżącej sesji

Preferencyjne pliki cookie

yt-player-bandwidth trwałe Optymalizuje jakość wideo z YouTube pod względem prędkości Internetu odwiedzającego stronę

Statystyczne pliki cookie

yt-player-headers-readable
cmplz_statistics 1 rok Zbiera statystyki, czy użytkownik zaakceptował ciasteczka, czy je odrzuci – by wyświetlić ile % użytkowników się zgadza na cookie

Marketingowe pliki cookie

ads/ga-audiences sesja Używane przez Google AdWords do ponownego angażowania odwiedzających, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania na stronie.
yt.innertube::nextId trwałe Rejestruje niepowtarzalne ID, aby przechowywać statystyki dotyczące filmów z YouTube, które użytkownik widział.
yt.innertube::requests trwałe Rejestruje niepowtarzalne ID, aby przechowywać statystyki dotyczące filmów z YouTube, które użytkownik widział.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla Państwa komputerów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej, w swoich przeglądarkach, mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku zastosowania tych opcji, korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjfami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

W każdej chwili mają Państwo możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. W każdej chwili można także zweryfikować status aktualnych ustawień prywatności dla swojej przeglądarki internetowej, np. przy pomocy poniższych linków: http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/

Poniżej przedstawiamy także, w jaki sposób można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych, w zakresie stosowania plików cookies:

NARZĘDZIA ANALITYCZNE, MARKETINGOWE I SPOŁECZNOŚCIOWE STOSOWANE PRZEZ ZAUFANYCH PARTNERÓW

Należy pamiętać, że osoby trzecie (w tym Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, dalej Google) mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji ze Strony i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Zarządzając ustawieniami plików cookies, mogą Państwo zdecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji do targetowania reklam.

 • Google Ads

Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych, w tym pozwala na analizę gromadzonych danych. Google Ads pozwala na wyświetlanie reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Stronę. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie Google Ads dostępne są tutaj.

 • Wtyczki społecznościowe

Strona zawiera linki (odnośniki) do zewnętrznych portali społecznościowych, jak Facebook i YouTube. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a przeglądarka łączy Państwa z tym serwisem.

Jeśli podczas wizyty na Stronie klikną Państwo w odnośnik, dochodzi do przekazania Państwa danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Strony klikną Państwo w odnośnik, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Strony oraz zapisania tego faktu na Państwa koncie w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania, należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności użytkowników znajdą Państwo w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link, odpowiedzialny jest administrator danego portalu społecznościowego.

ZMIANY POLITYKI

Dokonujemy systematycznego przeglądu Polityki, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian. Jeżeli dostrzegą Państwo, że treść Polityki wymaga aktualizacji, prosimy o taką informację.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 17.01.2022 r.

PolandEnglishGermanFrenchRussia